​Bestuur ​

Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van het afgesproken beleid en belast met de dagelijkse gang van zaken. In het bestuur zitten o.a. afgevaardigden van diverse commissies.

Eenmaal paar jaar vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV)  plaats, waarin het bestuur verslag doet van het achterliggende verenigingsjaar en indien nodig de ledenvergadering raadpleegt over bepaalde voornemens en/of beleidswijzigingen.

Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer.

Het bestuur bestaat uit:

Peter Janmaat - Voorzitter
Cindy Koens - secretaris
Rob de Jong - Penningmeester
Dre Maas - Kantinecommissie
Lennart Dick - Accommodatiecommissie
Esther Maas - Technische Commissie
Karin van Staveren - Jeugdcommissie

 Bestuur 2016.jpg
Rob de Jong, Lennart Dick, Dre Maas, Esther Maas, Cindy Koens, Peter Janmaat en Karin van Staveren.

ALV

Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering (ALV). Deze wordt eenmaal per jaar gehouden; elk stemgerechtigd lid wordt daarvoor bij convocatie opgeroepen en is in de vergadering stemgerechtigd. Bij deze ALV presenteert het bestuur het jaarverslag van de vereniging en nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd na controle (door een kascommissie). De ALV kan alleen doorgang hebben wanneer 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.